Statut

 STATUT
„FUNDACJA PARK ŚLĄSKI”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Park Śląski”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Bańczyk w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Wolności 16/4 w dniu 24 sierpnia 2012 roku,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
4. Działanie na rzecz promocji, pielęgnacji i rozwoju terenów zielonych aglomeracji śląskiej, szczególnie w obrębie Parku Śląskiego.
5. Promowanie i edukacja mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz działanie na rzecz ich aktywizacji kulturowej, społecznej, charytatywnej i zawodowej.
6. Promocja oraz edukacja w zakresie szeroko pojętej kultury śląskiej i polskich tradycji.
7. Działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej ludności aglomeracji śląskiej, w kraju i za granicą.
8. Prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia na łonie natury i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.
9. Organizacja imprez edukacyjnych, kulturowych, sportowych na terenie Parku Śląskiego.
10. Organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja międzypokoleniowa, ochrona środowiska, ekologia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).
11. Wspieranie i organizowanie działań promujących Park Śląski.
12. Tworzenie wydawnictw nt. ekologii, zdrowego stylu życia, historii regionu i kraju, życia społecznego i szeroko rozumianej tradycji czy wychowania obywatelskiego.
§ 7.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
b) inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
c) prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji,
d) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej i merytorycznej osobom, instytucjom i organizacjom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
e) monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w ramach nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu eliminację niewłaściwych praktyk.
f) promocję działań związanych z celami Fundacji,
g) wyjazdy studyjne za granicę,
h) organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów,
i) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność statutową o charakterze pożytku publicznego, która może być prowadzona przez Fundację w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana).
3. Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, lecz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być przez Fundację w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana).
4. Każdorazowo o formie (odpłatnej lub nieodpłatnej) i zakresie działalności pożytku publicznego decyduje Zarząd Fundacji.
§ 8.
Fundacja prowadzi działania wymienione w § 6 Statutu, w szczególności w następujących obszarach:
1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
2. Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne.
3. Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie.
4. Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych.
5. Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu.
6. Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego.
7. Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna.
8. Integracja europejska i dialog między społeczeństwami.
9. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
13. Ochrona i promocja zdrowia.
14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
17. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa.
19. Promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
20. Promowanie, pielęgnacja i rozwój terenów zielonych aglomeracji śląskiej, szczególnie w obrębie Parku Śląskiego.
21. Wspieranie i pomoc w realizacji działań oraz inwestycji na rzecz Parku Śląskiego.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
6. odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych,
7. przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,
8. przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji.
§ 13.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji.
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków i jest wybierana na 4 letnią kadencję.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przedstawiciele Fundatora nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Przewodniczącym Rady Fundacji jest przedstawiciel Fundatora. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
11. Przewodniczący Rady Fundacji jest każdorazowo powoływany przez Fundatora.
§ 15.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady.
§ 16.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.
9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych
10. przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji
11. ustanawianie tytułów, medali honorowych i wyróżnień oraz przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów działania Fundacji lub dla samej Fundacji.
§ 17.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 18.
1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Rady.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Zaciąganie zobowiązań finansowych przewyższających kwotę 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 21.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. W szczególności zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Likwidacja Fundacji.
§ 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 23.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 24.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice